Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Exteritorialita

Exteritorialita je pojmem z mezinárodního práva. Pojem pochází z latinského ex („mimo“, „vně“) a territorium (m. j. „území“) a používá se pro osoby, věci či území, nacházející se mimo výsost státu, ve kterém se tyto nacházejí.

S exteritorialitou těsně souvisí pojem imunity. Pojem exteritoriálního území je naproti tomu často nesprávně zaměňována s pojmy enkláva resp. exkláva (kde se jedná o cizí výsostné území).

Nacházet se mimo výsost státu v tomto případě znamená, že dotyčné právní subjekty nepodléhají místnímu soudnímu stíháni a výkonu moci (což ještě neznamená, že nepodléhají místnímu právnímu řádu vůbec). Konkrétně to znamená, že příslušník státu A (požívající privilegium exteritoriality ve státě B), který spáchal ve státě B trestný čin, zde nemůže být zatčen, postaven před soud a odsouzen, pokud toto privilegium používá.

Výsada exteritoriality je jako výjimka udělována zejména velvyslancům, vyslancům a vyššímu diplomatickému personálu (a zpravidla i jejich rodinným příslušníkům), hlavám států (včetně doprovodu) a vojenským jednotkám (včetně lodí, letadel atp.), nacházejícím se na cizím území na pozvání nebo v důsledku mezistátních smluv. Dále sem patří soudci Mezinárodního soudu, v smluvně dohodnutých případech i účastníci mezinárodních konferencí a organizací (včetně jejich budov a úředníků).

viz také: Exteritoriální území

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.